ما پوستین ول کردیم ، پوستین ما رو ول نمی کنه

ما پوستین ول کردیم ، پوستین ما رو ول نمی کنه

سیلابی از کوهستان جاری شده بود و از رودخانه می گذشت. مرد بی نوائی از آنجا عبور می کرد، چیزی در آب شناور دید و فکر کرد خیک یا پوستینی در آب شناور است

مرد لخت شد و خودش را به آب زد به امید اینکه آن را بگیرد و با فروشش چیزی برای خود بخرد

ولی آنچه سیلاب آورده بود نه پوستین بود نه خیک روغن ، بلکه یک خرس زنده بود که در سیلاب گرفتار شده بود

خرس دست و پا می زد تا دستش را به چیزی بند کند، همین که مرد نزدیک شد و دستش را دراز کرد که پوستین را بگیرد، خرس برای نجاتش به او چسبید؛ مردم دیدند که مرد نیز همراه سیل پیش می رود فریاد زدند: اگر نمی توانی پوستین را بیاوری ولش کن و برگرد.

مرد جواب داد: بابا، من پوستین را ول کردم، پوستین مرا ول نمی کند.

این مثل هنگامی استفاده می شود که فردی به امید سودی در کار دخالت کند و در آن گرفتار شود و اگر کسی به او نصیحت کند که از خیر این کار بگذر برای دفاع از خود این مثل را استفاده می کند.

/ 0 نظر / 17 بازدید