باد آورده

باد آورده

در زمان سلطنت خسرو پرویز بین ایران و روم جنگ شد و در این جنگ
ایرانیها پیروز شدند و قسطنطنیه که پایتخت روم بود به محاصره ی ارتش ایران درآمد و
سقوط آن نزدیک شد.

مردم روم فردی را به نام هرقل به پادشاهی برگزیدند. هرقل چون پایتخت
را در خطر می دید، دستور داد که خزائن جواهرات روم را در چهار کشتی بزرگ نهادند تا
از راه دریا به اسکندریه منتقل سازند تا چنانچه پایتخت سقوط کرد، گنجینه روم به
دست ایرانیان نیافتد.

این کار را هم کردند. ولی کشتی ها هنوز مقداری در مدیترانه نرفته
بودند که ناگهان باد مخالف وزید و چون کشتیها در آن زمان با باد حرکت می کردند،
هرچه ملاحان تلاش کردند نتوانستند کشتیها را به سمت اسکندریه حرکت دهند و کشتی ها
به سمت ساحل شرقی مدیترانه که در تصرف ایرانیان بود درآمد.

ایرانیان خوشحال شدند و خزائن را به تیسفون پایتخت ساسانی فرستادند.

خسرو پرویز خوش حال شد و چون این گنج در اثر تغییر مسیر باد به دست
ایرانیان افتاده بود خسرو پرویز آنرا (گنج باد آورده) نام نهاد.

از امروز به بعد هرگاه ثروت و مالی بدون زحمت نصیب کسی
شود، آنرا بادآورده می گویند.

/ 0 نظر / 9 بازدید