علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

مرد مسافر که عاقل بود، سعی کرد به این راز پی ببرد. عاقبت به پیر مردی برخورد که آدم خوبی به نظر می رسید. محبت زیادی کرد تا اعتماد پیرمرد را به خود جلب کرد در ضمن گفتگو ها فهمید که مردم آن شهر رسم عجیبی دارند.

پیرمرد به او گفت: معمولا" شاهان وقتی چند سال بر سر قدرت می مانند، ظالم می شوند. ما به همین دلیل هر سال یک شاه برای خودمان انتخاب می کنیم. هر سال شاه سال پیش خود را به دریا می اندازیم و کنار دروازه ی شهر منتظر می مانیم تا کسی از راه برسد. اولین کسی که وارد شهر بشود، او را بر تخت شاهی می نشانیم. تختی که یکسال بیشتر عمر نخواهد داشت مسافر فهمید که چه سرنوشتی در پیش روی اوست. دو ماه بود که به تخت پادشاهی رسیده بود. حساب کرد و دید ده ماه بعد او را به دریا می اندازند؛ او برای نجات خود فکری کرد:

از فردا بدون آنکه اطرافیان بفهمند توی جزیره ای که در همان نزدیکی ها بود کارهای ساختمانی یک قصر آغاز شد. در مدت باقی مانده، شاه یکساله هم قصرش را در جزیره ساخت و هم مواد غذایی و وسایل مورد نیاز زندگی اش را به جزیره انتقال داد.

ده ماه بعد، وقتی شاه خوابیده بود، مردم ریختند و بدون حرف و گفتگو شاهی را که یکسال پادشاهی اش به سر آمده بود از قصر بردند و به دریا انداختند.

او در تاریکی شب شنا کرد تا به یکی از قایق هایی که دستور داده بود آن دور وبرها منتظرش باشند رسید. سوار قایق شد وبه طرف جزیره راه افتاد. به جزیره که رسید صبح شده بود، خدا را شکر کرد و به طرف قصری که ساخته بود رفت اما ناگهان به همان پیرمردی که دوستش شده بود روبه رو شد، به پیرمرد سلام کرد و گفت: تو اینجا چه می کنی؟

پیرمرد جواب داد: من تمام کارهای تو را زیر نظر داشتم. بگو ببینم تو چه شد که به فکر ساختن این قصر در این جزیره افتادی؟

مسافر گفت: من مطمئن بودم که واقعه ی به دریا افتادن من اتفاق خواهد افتاد، به همین دلیل گفتم که پیش از وقوع و به وجود آمدن این واقعه باید فکری به حال خودم بکنم ...

پیرمرد گفت: تو مرد باهوشی هستی، اگر اجازه بدهی من هم در کنار تو در اینجا بمانم.

از آن پس، وقتی کسی دچار مشکلی می شود که پیش از آن هم می توانسته جلو مشکلش را بگیرد و یا هنگامی که کسی برای آینده برنامه ریزی می کند، گفته می شود که علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

/ 1 نظر / 18 بازدید
بهار

میشه منو تو عاشقی بی کلام لینک کنی؟؟