ضرب المثل

 
عناوین مطالب وبلاگ "ضرب المثل"

» دوستی خاله خرسه :: ۱۳٩۱/٢/٦
» بزک نمیر بهار می آد، خر بزه و خیار می آد :: ۱۳٩۱/٢/٦
» قسم روباه را باور کنیم یا دم خروسو؟ :: ۱۳٩۱/٢/٦
» هنوز دو قورت و نیمش باقی مانده :: ۱۳٩۱/٢/٢
» علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد :: ۱۳٩۱/۱/۳۱
» اگر پیش همه شرمنده ام پیش دزده رو سفیدم :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» شتر دیدی، ندیدی :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» دعوا سر لحاف ملا بود :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» ما پوستین ول کردیم ، پوستین ما رو ول نمی کنه :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» یک کلاغ، چهل کلاغ :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» باد آورده :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» خیاط هم در کوزه افتاد :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» فوت کوزه گری :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» یک خشت هم بگذار در دیک :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» بین همه پیامبرها جرجیس انتخاب کرده :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» بیلش را پارو کرده :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» کفگیر به ته دیک خورده :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» آستین نو، بخور پلو :: ۱۳٩۱/۱/٢٧